Gör vår undersökning om gymnasievalet för chansen att vinna 1 000 kr på Filmstaden! ✨📽️

Kurser på estetiska programmet

Vill du veta mer om estetiska programmet? Här sammanfattar vi programmets fem olika inriktningar. 

En tjej med stora hörlurar lyssnar på musik

Estetiska programmet passar dig som vill uttrycka dig konstnärligt och som har ett intresse för kultur och människans roll i samhället. Här får du lära dig att skapa, uppleva och tolka konst och kultur, både individuellt och i grupp. Du får arbeta skapande med möjlighet att kommunicera dina idéer genom bild och form, musik, dans, teater eller estetik och media. På programmet får du även lära dig mer om juridiska och etiska frågor om yttrandefrihet och upphovsrätt när det kommer till kulturutövande. Förslag på vad du kan arbeta med efter estetiska programmet.

I den här artikeln går vi igenom vilka kurser som ingår i de olika inriktningarna och vad de innehåller.

Estetiska programmet har fem inriktningar: 

🎨 Bild och formgivning 

💃 Dans 

📷 Estetik och media 

🎶 Musik 

🎭 Teater 

Oavsett vilken inriktning du väljer läser du de här kurserna på estetiska programmet:  

 • Engelska 5 och 6  

 • Historia 1b och 2b – kultur  

 • Idrott och hälsa 1 

 • Matematik 1b 

 • Naturkunskap 1b 

 • Religionskunskap 1 

 • Samhällskunskap 1b 

 • Svenska 1, 2 och 3 / Svenska som andraspråk 1, 2 och 3  

Utöver kurserna ingår också individuellt val 200 poäng, programfördjupning 500 poäng och gymnasiearbete 100 poäng. 

Vilka kurser ingår i de olika inriktningarna? 

Beroende på vilken inriktning du väljer kommer du att få läsa olika kurser. Här nedan får du mer information om vilka kurserna är och vad du får lära dig.

Kurser inom bild och formgivning

Inriktningen bild och formgivning ger dig fördjupade kunskaper inom två- och tredimensionella bildframställningstekniker. Du får öva på att uttrycka dig och kommunicera visuellt genom bild och form samtidigt som du får uppleva, tolka och reflektera över visuella uttryck. Du kan välja att fokusera på ett eller flera delar av bildområdet.  

🎨 Bild och form 1b (100 p)

Bild och form 1b ska ge dig som elev grundläggande kunskaper i ämnet bild. Du kommer bland annat att få utveckla din förmåga att se, analysera, tolka och samtala om olika typer av bilder. Du får även lära dig mer om bildens funktion och användningsområden i samhället ur olika perspektiv. Kursen innefattar även framställande av bilder med hjälp av olika material, tekniker och konstnärliga uttryckssätt. 

🎨 Bild (100 p)

I kursen bild får du fördjupade kunskaper i bild. Du får möjlighet att utveckla din förmåga att arbeta nytänkande, idérikt och med ett personligt uttryck. Du kommer även lära dig mer om hur bilder och visuella framställningar uttrycker stämningar, betydelser och berättelser i olika genrer. 

🎨 Form (100 p)

I kursen form ingår arbete med skulptur- och formgivningsprocesser. Du får lära dig produktion av form i två- och tredimensionella tekniker med nya och traditionella material, metoder och medier. Kursen innefattar även grafisk formgivning och vilka användningsområden och egenskaper som olika material och tekniker har. 

🎨 Bildteori (100 p)

Bildteori behandlar bland annat kommunikationsprocesser och teorier om bildkommunikation, konstteori och konstvetenskap. Du får lära dig mer om den visuella kulturen och om perception. Kursen går även igenom bildsemiotik och hur bilder fungerar i olika sammanhang. 

Hitta skolor med inriktningen bild och formgivning

Kurser inom dans

Inriktningen dans ger dig fördjupade kunskaper i scenkonstnärlig dans. Här får du öva på att gestalta och kommunicera med dans och förstå uttrycket som en del av olika sociala och kulturella sammanhang. Fokus för inriktningen är sambandet mellan dansteknik, skapande, scenisk verksamhet och hur vi kan uppleva och tolka historisk och samtida dans ur olika perspektiv. Det finns möjlighet för dig som elev att lägga extra fokus på en genre eller stil som du tycker om. 

💃 Dansgestaltning 1 (100 p)

I kursen dansgestaltning 1 får du öva på din förmåga att analysera, tolka och gestalta olika typer av koreografiskt material. Du får träna på att improvisera, interagera med andra och förhålla dig till olika instruktioner i danssituationer. Kursen behandlar även kompositionsmetoder och koreografiska arbetssätt. 

💃 Dansteknik 1 (100 p)

Dansteknik 1 ska ge dig grundläggande kunskaper inom valda genrer. Du får lära dig mer om vilka koder och konventioner som används vid träning inom dansteknikens olika genrer. Du får även öva på träningsprocessens olika delar och hur du tillämpar dem för att utveckla dina danstekniska färdigheter. 

💃 Dansteknik 2 (100 p)

Dansteknik 2 bygger vidare på kursen dansteknik 1. Under kursens gång får du utveckla dina färdigheter inom minst två dansgenrer. Du kommer även lära dig mer om anatomi och kompletterande träningsmetoder. 

💃 Dansteori (100 p)

Dansteori belyser dans som ett kulturellt uttryck i olika medier. Kursen behandlar olika epoker, genrer, stilar och estetiska förhållningssätt till dans. Du kommer få kunskap om dans i sociala och sceniska sammanhang och möjlighet att öva på din förmåga att kritiskt granska danshistoriebeskrivningar.

Hitta skolor med inriktningen dans

Kurser inom estetik och media

Estetik och media ger dig som elev fördjupade kunskaper i digitala medier ur ett estetiskt perspektiv. Går du den här inriktningen får du utveckla din förmåga att kommunicera genom digitala verktyg med fokus på ljud, bilder och berättande. Du får uppleva, tolka och reflektera över digitala uttryck, men även lära dig mer om hur du använder och skapar digitala produkter. 

📷 Digitalt skapande 1 (100 p)

Ämnet digitalt skapande handlar om att ge dig som elev förmågan att skapa, gestalta och kommunicera med digital teknik. I den här kursen får du lära dig mer om både digitala och analoga skapandeprocesser och utveckla din förmåga att skapa och gestalta olika uttryck med digitala verktyg. 

📷 Medieproduktion 1 (100 p)

I kursen medieproduktion 1 får du öva på att planera och genomföra medieproduktioner från idé till färdig produktion riktade till specifika målgrupper med hjälp av modern teknik. Du kommer få kunskap om olika roller och de ingående stegen i arbetet med medieproduktioner. 

📷 Medieproduktion 2 (100 p)

Medieproduktion 2 är en fortsättningskurs efter medieproduktion 1. Kursen ger dig fördjupade kunskaper i medieproduktion och du får även utveckla din förmåga att analysera och utvärdera medieproduktioner med utgångspunkt i den färdiga produkten, produktionens olika led och målgrupp. 

📷 Medier, samhälle och kommunikation 1 (100 p)

Medier, samhälle och kommunikation behandlar såväl traditionella som nya mediers roll i samhället och deras historiska utveckling. Här får du lära dig mer om kommunikation ur ett samhällsperspektiv och om mediernas roll i olika länder. 

Hitta skolor med inriktningen estetik och media

Kurser inom musik

Den här inriktningen fokuserar på att ge dig som elev kunskap i musik från olika tider och kulturer. Du får bland annat utveckla ditt musikutövande och konstnärliga skapande. Du kan välja att fokusera på ett specifikt musikområde. 

🎶 Ensemble med körsång (200 p)

I kursen ensemble med körsång får du öva på dina färdigheter att musicera instrumentalt eller vokalt – både efter noter och gehör – och öva på att använda ett konstnärligt och musikaliskt uttryck. Du kommer även få kunskaper om musikinstudering, både i grupp och enskilt, och hur du tar ansvar för din egen musikaliska färdighetsutveckling. 

🎶 Instrument eller sång 1 (100 p)

I kursen instrument eller sång 1 får du grundläggande färdigheter inom valt instrument eller i sång. Du får bland annat lära dig mer om instrumentets konstruktion och egenskaper, röstfysiologi och röstvård. Kursen täcker även musik, begrepp och stildrag från olika tider och kulturer.  

Instrument eller sång kan vara kurs 1, 2 eller 3 beroende på elevens förkunskaper.   

🎶 Gehörs- och musiklära 1 (100 p)

Den här kursen ger dig mer kunskap om musikaliska former, strukturer, musikens språk och musikteoretiska begrepp. Du får utveckla din förmåga att självständigt öva på ditt gehör och att använda ditt inre hörande. 

Hitta skolor med inriktningen musik

Kurser inom teater

Inriktningen teater ger dig fördjupade kunskaper i teater. Här får du utveckla din förmåga att sceniskt gestalta och kommunicera, samtidigt som du får möjlighet att tolka andra elevers gestaltning som professionella teaterföreställningar ur olika perspektiv. 

🎭 Scenisk gestaltning 1 (100 p)

I scenisk gestaltning 1 kommer du att få utveckla dina färdigheter i att använda kroppen och rösten som sceniska uttrycksmedel. Du kommer även få lära dig mer om den sceniska berättelsens uppbyggnad och hur teaterns olika uttrycksområden samverkar. Kursen innefattar också samarbete i grupp. 

🎭 Scenisk gestaltning 2 (100 p)

Här får du lära dig mer om scenografi, kostym, mask, ljus och ljud som sceniska uttrycksmedel. Du kommer även få öva på din förmåga att reflektera över det egna skapandet och tolka olika sceniska gestaltningar. 

🎭 Scenisk gestaltning 3 (100 p)

Scenisk gestaltning 3 är en fortsättningskurs efter scenisk gestaltning 2. Huvudfokus för kursen är att du ska få förståelse för hur teaterns olika uttrycksområden samverkar. 

🎭 Teaterteori (100 p)

Teaterteori behandlar främst konstarten teater ur ett samtida och historiskt perspektiv. Du kommer även få lära dig att analysera och tolka olika sceniska gestaltningar. 

Hitta skolor med inriktningen teater

Behörighet efter estetiska programmet

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Efter examen har du möjlighet att studera vidare på högskola, främst inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden.

Estetiska programmet ger grundläggande högskolebehörighet och möjlighet att välja till ytterligare kurser för att få särskild behörighet för högskola.

💡 Behörighetskarta för särskild behörighet 

Vill du veta mer om vilka kurser som ger särskild behörighet till vilka program? I behörighetskartan kan du se: 

 • Särskild behörighet för 47 olika högskoleutbildningar. 
 • Vilka gymnasieprogram ger särskild behörighet till vilka högskoleprogram. 
 • Om du behöver lägga till kurser – och i så fall vilka. 

Ladda ner behörighetskartan här

Källa: Skolverket 

Josephine Lindgren

Josephine Lindgren

Digital Project Manager (Visa mer)
Josephine Lindgren arbetar som Digital Project Manager på gymnasium.se. Med en bakgrund som journalist har Josephine en förkärlek för att skriva och hon älskar att ta sig an ett roligt projekt, gärna med inslag av textproduktion och grafisk design. Förutom att skriva hjälper Josephine även till att arrangera digitala event och att producera undersökningar och rapporter för sajten. Josephine bor i Stockholm, men kommer ursprungligen från Luleå i Norrbottens län. Hon har en kandidatexamen från Luleå tekniska universitet i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning journalistik. På gymnasiet gick hon samhällsvetenskapsprogrammet och favoritämnena var svenska, engelska och historia. (Mindre)

Om

Josephine Lindgren arbetar som Digital Project Manager på gymnasium.se. Med en bakgrund som journalist har Josephine en förkärlek för att skriva och hon älskar att ta sig an ett roligt projekt, gärna med inslag av textproduktion och grafisk design. Förutom att skriva hjälper Josephine även till att arrangera digitala event och att producera undersökningar och rapporter för sajten. Josephine bor i Stockholm, men kommer ursprungligen från Luleå i Norrbottens län. Hon har en kandidatexamen från Luleå tekniska universitet i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning journalistik. På gymnasiet gick hon samhällsvetenskapsprogrammet och favoritämnena var svenska, engelska och historia.

Annonser