Introduktionsprogrammet (IM)

Introduktionsprogrammet (IM) är för dig som inte fått godkänt i grundskoleämnen på högstadiet. Här kan du läsa mer om vad IM-programmet innebär!

För dig som inte har fått godkänt i grundskoleämnen på högstadiet och därmed inte har behörighet att söka ett nationellt gymnasieprogram finns Introduktionsprogrammet (IM). När du läst IM-programmet får du inte en gymnasieexamen, utan du får istället ett studiebevis som visar vad du klarat av. För en gymnasieexamen måste du läsa förberedande kurser för att sedan plugga och bli godkänd i antingen nationellt gymnasieprogram, yrkes- eller högskoleförberedande.

Det finns fyra olika introduktionsprogram:

 • Språkintroduktion
 • Programinriktat val 
 • Yrkesintroduktion
 • Individuellt alternativ 

Se alla skolor som har Introduktionsprogrammet (IM) här

Det här får du lära dig på Introduktionsprogrammet

Studierna planeras av gymnasieskolans huvudman som sätter upp innehåll, mål och längd på studierna. Studieplanen kan anpassas efter dina behov och tillsammans med läraren läggs en plan för din gymnasieutbildning. När du pluggar IM-programmet läser du i regel i samma takt som elever på ett nationellt program.

Välj program beroende av vilka mål du har med utbildningen och efter dina förutsättningar. Det är alltid bra att prata med en studie- och yrkesvägledare om vad som passar dig bäst. 

Så blir du behörig till Introduktionsprogrammet

För att kunna söka till Introduktionsprogrammet behöver du ha icke godkända betyg i grundskoleämnen i årskurs 9

Språkintroduktion

Saknar du behörighet till en nationell utbildning och invandrat till Sverige kan du genom Språkintroduktion fokusera på det svenska språket. Utbildningen planeras efter dina mål och förutsättningar. Dina förkunskaper ska bedömas när de tas emot vid introduktionsprogrammet språkintroduktion. Det vill säga att dina tidigare studier, språkkunskaper och yrkeserfarenheter kommer att visas hänsyn till.

Här kan du hitta Språkintroduktion

Språkintroduktionsprogrammet

Du läser:

 • Svenska eller svenska som andraspråk
 • Grundskole- och gymnasieämnen som du ännu inte är godkänd i
 • Aktiviteter som kan öka motivationen att fullfölja din utbildning

Programinriktat val

Målet med att erbjuda dig Programinriktat val är att göra en övergång till ett nationellt program direkt när du är behörig. Utbildningen utformas både för en grupp elever och för enskilda elever. Utbildningen som utformas för en grupp ska vara sökbara och planerade i förväg.  För utbildning av enskild elev behöver utbildningen inte planeras i förväg.

Här kan du hitta Programinriktat val

Programinriktat val

Du läser: 

De ämnen som du behöver för att bli behörig till ett nationellt
program eller ett yrkesprogram som du vill gå och därmed de
ämnen du inte har godkänt i från årskurs 9

Så blir du behörig till Programinriktat val

 • Godkänt i svenska (eller svenska som andraspråk), engelska, matematik och tre andra ämnen
 • Godkänt i svenska (eller svenska som andraspråk), matematik och fyra andra ämnen
 • Godkänt i svenska (eller svenska som andraspråk), engelska och fyra andra ämnen

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion passar om du vill få behörighet till ett yrkesprogram alternativt om du via Introduktionsprogrammet vill etablera dig på arbetsmarknaden för att börja jobba.

Här kan du hitta Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion

Du läser:

 • Grundskoleämnen som du ännu inte blivit godkänd i
 • Ämnen inom det yrke du vill utbilda dig till
 • Karaktärsämnen inom ett nationellt högskoleförberedande eller
  yrkesförberedande program
 • Arbetsplatsförlagd utbildning (APL) eller praktik
 • Aktiviteter som kan öka motivationen att fullfölja din utbildning

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ är för dig som vill skaffa behörighet till Introduktionsprogrammet, Yrkesintroduktion eller annan utbildning samt om du vill etablera dig på arbetsmarknaden. Utbildningen är individuellt utformad och ska passa dina studiemål och dina förutsättningar.

Här kan du hitta Individuellt alternativ

Individuellt alternativ

Du läser:

 • Ämnen som du ännu inte blivit godkänd i
 • Karaktärsämnen och gymnasiegemensamma ämnen
 • Arbetsplatsförlagt lärande (APL), eller praktik
 • Aktiviteter som kan öka motivationen att fullfölja din utbildning

Källa: Skolverket


Annonser