En modern skola mitt i Stockholm!

Thorildsplans gymnasium