Varannan gymnasieelev är omotiverad

Hälften av dagens gymnasieelever saknar motivation och en av fyra har övervägt att avbryta studierna. Detta framkommer av en undersökning som Sveriges elevkårer och Lärarnas riksförbund har gjort.

Varannan gymnasieelev är omotiverad

Varannan elev i gymnasiet är omotiverad

Går du på gymnasiet? Känner du dig stressad eller omotiverad? En undersökning gjord av Sveriges elevkårer och Lärarnas riksförbund visar att du är långt ifrån ensam om detta. Av de elever som går på gymnasiet idag saknar hälften motivation och en av fyra har övervägt att avbryta sina studier visar siffrorna från undersökningen. 

Fyra år sedan GY11 infördes

Gymnasiereformen GY11 medförde en tydligare skillnad mellan de högskoleförberande programmen och yrkesprogrammen. Denna reform trädde i kraft för fyra år sedan efter beslut av alliansen. Reformen har kritiserats av de rödgröna för att yrkesprogrammen inte per automatik leder till högskolebehörighet. Lärarnas riksförbund är också inne på samma spår.

– Förändringen hade ett gott syfte, men har istället lett till att tolv procent valde bort yrkesprogrammen av just den anledningen. Vi föreslår att istället för att välja till kurser som ger behörighet, gör alla program högskoleförberedande och låt istället elever välja bort ämnen senare under utbildningen, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas riksförbund.

En av fyra elever har övervägt att hoppa av gymnasiet

Lärarnas riksförbund och Sveriges elevkårer har gjort en undersökning tillsammans som heter ”Från avhopp till examen – en undersökning bland gymnasieelever och lärare om faktorer som påverkar genomströmningen i gymnasieskolan”. Enligt denna undersökning har inte gymnasiereformen fått den önskade effekten. En av fyra gymnasieelever har övervägt att avbryta sina studier på gymnasiet och det är allt färre sökande till yrkesprogrammen.

– Det krävs konkreta åtgärder för att minska gymnasielärarnas administrativa arbetsbörda så att de ska kunna fokusera på sitt kärnuppdrag – undervisningen. Vi visar att dessa möjligheter är väldigt begränsade som det ser ut i dag, säger Bo Jansson. Han pekar även på vikten av fungerande studie- och yrkesvägledning för att eleverna ska kunna välja rätt inriktning. Mer än 40 procent av de tillfrågade eleverna i undersökningen uppger att de har fått för lite hjälp inför sitt gymnasieval.

Många avhopp och låg studiemotivation

Den vanligaste anledningen för att avsluta sina gymnasiestudier i förtid är brist på studiemotivation och att eleverna haft svårt att klara sina studier.

Undersökningen visar också att hälften av eleverna på yrkesprogrammen upplever det som att de har en liten eller mycket liten arbetsbelastning.

– Vi har sett i andra studier att motivationen dalat från årskurs fem till åtta och misstänkt att det följt med ända upp på gymnasiet. Det är bittra siffror, men man måste våga ställa krav på eleverna. Gymnasieelever har i princip inga andra incitament för att gå i skolan än att lära sig och känna sig motiverade, säger Emil Gustavsson, Ordförande för Sveriges elevkårer, som inte tycker att dessa siffror är förvånande.

Dålig information

På frågan vad orsaken kan vara till avhoppen och de ökade programbytena svarar lärarkåren bland annat att den information som ges från grundskolan om vad de olika studieinriktningarna innebär är för dålig och att eleverna har bristande förkunskaper. Utredarna föreslår bland annat förstärkning av studie- och yrkesvägledningen, mer lärarledd undervisning och ökade resurser till särskilt stöd.

På yrkesprogrammen är understimulans den främsta orsaken till bristande studiemotivation, medan så mycket som en fjärdedel av eleverna (främst flickor) på de högskoleförberedande programmen uppger att stress är en vanlig anledning till varför de har övervägt att hoppa av gymnasiet.

Källa: www.svd.se

[Facebook:like]


Annonser